Thứ hai, 25/11/2019 00:24
Số 11 năm 201994 - 96Download

Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam: Quy mô lớn, quan điểm mới

Vũ Minh Giang*

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ngày nhận bài: 05/09/2019; ngày chuyển phản biện: 09/09/2019; ngày nhận phản biện: 16/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 18/10/2019

Tóm tắt:

Hiện nay, các nhà sử học đang tiến hành biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam bao gồm 25 tập thông sử và 5 tập biên niên sự kiện. Đây là bộ lịch sử lớn nhất từ trước tới nay. Cùng với quy mô lớn, công trình đang được biên soạn có rất nhiều điểm mới so với các bộ lịch sử đã xuất bản trước đây. Công trình này xứng đáng là một bộ Quốc sử. Bài viết phân tích làm rõ quá trình xây dựng và những điểm mới căn bản của công trình

Từ khóa:

bộ Lịch sử Việt Nam, Quốc sử, 25 tập thông sử

Chỉ số phân loại:
5.9

Research and compilation of Vietnamese History: Large scale, new perspective

Minh Giang Vu*

President of Science and Training Council of Vietnam National University, Hanoi

Vice Chairman of the National Cultural Heritage Council

Vice President of Vietnam Association of Historical Sciences

Member of National Council for Science and Technology Policy

Received: 5 September 2019; accepted: 18 October 2019

Abstract:

In Vietnam, historians are conducting a compilation of Vietnamese History including 25 volumes of general history and 5 volumes of event chronicle. This is the greatest work in the historiography of Vietnam. Along with the large scale, the work being compiled has a lot of new points as compared to the previously published historical books, and it is worthy of the national level. The paper will analyse and clarify the formation and basic new points of this work

Keywords:

national history, Vietnamese History, 25 volumes of general history

Classification number:
5.9
Lượt dowload: 65 Lượt xem: 217

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)