Thứ hai, 30/03/2020 08:20
Số 3 năm 202036 - 41Download

Nghiên cứu phương pháp phân tích đồng vị bền trong nước quả táo sử dụng hệ phân tích phổ kế lazer để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm

Hà Lan Anh*, Đặng Đức Nhận, Nguyễn Thị Tươi, Mai Đình Kiên, Võ Thị Anh

*Tác giả liên hệ: Email: meetanh@yahoo.com

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Ngày nhận bài: 06/09/2019; ngày chuyển phản biện: 09/09/2019; ngày nhận phản biện: 11/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 17/10/2019

Tóm tắt:

Nghiên cứu này có mục đích xây dựng phương pháp chiết nước quả táo bằng kỹ thuật chân không đông lạnh và phân tích thành phần đồng vị bền ð2H và ð18O trong nước quả táo từ Mỹ và Newzeland trên hệ phổ kế lazer LWIA - 24D - Los Gatos nhằm hỗ trợ đánh giá nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Kết quả chiết - cân và kiểm tra t-test với mức ý nghĩa α=5% và p<0,05 cho thấy, phương pháp chiết ổn định, lượng nước thu được đảm bảo cho phân tích thành phần đồng vị bền vì không có dấu hiệu thống kê chỉ ra sự khác nhau giữa các giá trị trung bình của lượng nước thu được từ nhiều lần chiết khác nhau của cùng một loại mẫu với độ lệch chuẩn nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 (g). Kết quả phân tích các thành phần đồng vị trong mẫu nước quả táo cho thấy độ ổn định và độ tin cậy đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra đối với phép phân tích thành phần đồng vị ð2H và ð18O với độ lệch chuẩn của các mẫu đều nhỏ hơn 0,3‰ với các sai số chuẩn cũng nhỏ hơn 0,3‰. Các kết quả phân tích thành phần đồng vị bền trong nước mẫu táo của Mỹ, Newzeland cho thấy có sự khác biệt về tỷ số đồng vị bền, đây là cơ sở để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý sản phẩm.

Từ khóa:

nguồn gốc địa lý, phổ kế lazer, táo, thành phần đồng vị ð2H và ð18O

Chỉ số phân loại:
2.4

Investigation into the method for stable isotope analysis of water in apple using laser spectroscopic to assist in verifying the geographical origin of products

Lan Anh Ha*, Duc Nhan Dang, Thi Tuoi Nguyen, Dinh Kien Mai, Thi Anh Vo
*Email: meetanh@yahoo.com

Institute for Nuclear Science and Technology

Received: 6 September 2019; accepted: 17 October 2019

Abstract:

This study aim at the development of a cryogenic vacuum extraction method for extracting water in apple following the determination of stable isotope composition of hydrogen (ð2H) and oxygen (ð18O) of water in apple from the United State and New Zealand using a laser LWIA - 24D - Los Gatos spectrometer for tracing the geographical origin of products. Results of extracting - weighing and checking t-test at the significance level α=5% and p<0.05 showed that the extraction method functioned stably, the amount of water collected ensured no fractionation of deuterium and oxygen-18,  there are no statistical difference between the mean values of water amount collected from different extraction batches of the same sample. The standard deviation among extraction batches less than or equal to 0.03 (g). The analytical results on laser spectroscopy showed that the stability and reliability met the manufacturers' criteria for the analysis of isotopic composition ð2H and ð18O with the standard deviation of all samples be less than 0.3‰ and standard errors less than 0.3‰. The results of the stable isotope analysis of water in apple samples from the US and New Zealand showed the difference in the composition of hydrogen and oxygen in apple’s water so that it is believed that there is a basis to support the assessment of the authenticity of the products. 

Keywords:

apple, geographical origin, isotopic composition ð2H and ð18O, laser spectrometer

Classification number:
2.4
Lượt dowload: 29 Lượt xem: 103

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)