Thứ bảy, 25/01/2020 09:45
Số 1 năm 202013 - 16Download

Tính chất điện hoá của điện cực Fe2O3/Au trong dung dịch kiềm

Vũ Mạnh Thuần1, Doãn Hà Thắng1, Bùi Thị Hằng2*

 Tác giả liên hệ: Email: hang@itims.edu.vn

1Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ
2Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Ngày nhận bài: 23/09/2019; ngày chuyển phản biện: 25/09/2019; ngày nhận phản biện: 28/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 31/10/2019

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, nano vàng được sử dụng làm chất phụ gia cho điện cực sắt nhằm cải thiện khả năng chu trình hóa của nó trong dung dịch kiềm. Hình thái học của hạt nano vàng được khảo sát thông qua phép đo hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Để đánh giá vai trò chất phụ gia của nano vàng trong điện cực sắt, phép đo quét thế tuần hoàn (CV) đã được thực hiện trên các điện cực Fe2O3/Au và Fe2O3/Au/AB (AB - acetylene black) sử dụng lượng nano vàng khác nhau. Kết quả cho thấy, lượng nano vàng và AB ảnh hưởng mạnh đến đặc trưng điện hóa của điện cực sắt. AB giúp tăng độ dẫn điện của điện cực Fe2O3 /Au/AB, trong khi nano vàng thể hiện ảnh hưởng tích cực đến phản ứng oxy hóa - khử của sắt.

Từ khóa:

điện cực Fe2O3 /Au/AB, nano vàng, pin sắt - khí, vật liệu Fe2O3/Au

Chỉ số phân loại:
1.4

Electrochemical properties of Fe2O3/Au in alkaline solution

Manh Thuan Vu1, Ha Thang Doan1, Thi Hang Bui2*

*Email: hang@itims.edu.vn

1Ministry of Science and Technology
2International Training Institute for Material Science,
Hanoi University of Science and Technology
 

Received: 23 September 2019; accepted: 31 October 2019

Abstract:

In this study, gold nanomaterials were used as an additive for iron electrodes to improve its cyclability in alkaline solutions. The morphology of gold nanoparticles was investigated via transmission electron microscopy (TEM) measurement. To evaluate the role of additive gold nanomaterials in iron electrodes, cyclic voltammetry (CV) measurements were performed on Fe2O3/Au and Fe2O3/Au/AB (AB - acetylene black) electrodes using various amounts of nanogolds. The results show that the amount of nanogolds and AB strongly affects the electrochemical characteristics of the iron electrodes. AB helps increase the electrical conductivity of Fe2O3/Au/AB electrodes while gold nanoparticles show positive effects on the oxidation reaction of iron.

Keywords:

Fe2O3/Au/AB electrode, Fe2O3/Au material, iron-air battery, nanogold

Classification number:
1.4
Lượt dowload: 46 Lượt xem: 141

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)