Thứ bảy, 25/01/2020 09:25
Số 1 năm 202024 - 27Download

Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng*

*Tác giả liên hệ: Emal: nvsangvnu@yahoo.com

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày nhận bài: 19/09/2019; ngày chuyển phản biện: 23/09/2019; ngày nhận phản biện: 22/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 28/10/2019

Tóm tắt:

Protein fiber là một protein quan trọng cho quá trình xâm nhiễm của virus HAdVs. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về sự biến đổi gen và cấu trúc protein của gen này ở các chủng HAdVs nói chung và ở chủng HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam nói riêng. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã giải trình tự gen mã hóa protein fiber từ các chủng virus phân lập ở Việt Nam và dự đoán biến đổi cấu trúc protein fiber thông qua phần mềm tin sinh học. Trong số 15 biến đổi nucleotide trên trình tự ADN mã hóa protein fiber có 10 biến đổi dẫn đến sự thay thế axit amin của protein. Kết quả phân tích tin sinh về cấu trúc 3 chiều của protein fiber cho thấy, trong 10 vị trí axit amin bị thay đổi thì có 4 vị trí thay thế (Q150E, S207L, H246D, M272T) có nguy cơ cao, làm thay đổi liên kết của đầu tương tác fiber với thụ thể CD46 của người.

Từ khóa:

đau mắt đỏ, HAdV-3, protein fiber, thụ thể CD46

Chỉ số phân loại:
1.6

Changes in DNA sequence and fiber protein structure of HAdV-3 causing conjunctivitis in Vietnam

Tuan Anh Le, Thi Uyen Nguyen, Van Sang Nguyen*

*Emal: nvsangvnu@yahoo.com

Faculty of Biology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi

Received: 19 September 2019; accepted: 28 October 2019

Abstract:

Protein fiber is important for the infection of HAdVs. However, in Vietnam, there are no thorough researches on mutations on genes or protein structures of either HAdVs or HAdV-3 causing conjunctivitis. In this research, the authors sequenced the coding sequence of fiber protein of HAdV-3 isolated in Vietnam and used bioinformatics software to analyse amino acid changes. The results exhibited fifteen substitutions in DNA sequence, ten of which led to amino acid substitutions. Four of ten substitutions in protein fiber sequence (Q150E, S207L, H246D, M272T) potentially affected the interaction between this protein and CD46 receptor of human cells.

Keywords:

CD46 receptor, conjunctivitis, Fiber protein, HAdV-3

Classification number:
1.6
Lượt dowload: 43 Lượt xem: 147

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)