Thứ sáu, 28/02/2020 09:45
Số 2 năm 202040 - 44

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

Vũ Hoài Nam1*, Ma Thị Trang1, Trần Văn Phùng1, Nguyễn Huy Thuần2, Dương Văn Cường1,3 
*Tác giả liên hệ: Email: vuhoainam.tuaf@gmail.com

1Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên
2Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân
3Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 

Ngày nhận bài: 09/07/2019; ngày chuyển phản biện: 15/07/2019; ngày nhận phản biện: 19/08/2019; ngày chấp nhận đăng: 27/08/2019

Tóm tắt:

Cordyceps militaris là một loại nấm dược liệu có nhiều tác dụng sinh học quý. Sự hình thành quả thể không ổn định là một rào cản đối với sản xuất ở quy mô công nghiệp. Trong nghiên cứu này, các điều kiện nuôi trồng nấm trên môi trường thạch agar được khảo sát để tìm ra môi trường nhân giống cấp 1 tốt nhất. Kết quả cho thấy, môi trường PDA có bổ sung 10 g/l pepton cho khả năng sinh trưởng tốt nhất: tốc độ tăng trưởng đạt 4,8 mm/ngày, đường kính khuẩn lạc đạt 9,74 cm sau 20 ngày nuôi cấy. Nuôi trồng thử nghiệm trên môi trường nhân tạo thể rắn cho thời gian ăn kín cơ chất 9,12 ngày, thời gian xuất hiện mầm quả thể 15,37 ngày, số lượng đạt 36,51 quả thể/bình, chiều dài trung bình quả thể là 68,24 mm, năng suất sinh học đạt 12,43%.

Từ khóa:

Cordyceps militaris, môi trường nhân giống cấp 1, nấm Đông trùng hạ thảo, PDA

Chỉ số phân loại:
4.1

Effect of agar plate method for cultivatingon the formation of Cordyceps militaris fruiting body

Hoai Nam Vu1*, Thi Trang Ma1, Van Phung Tran1, Huy Thuan Nguyen2, Van Cuong Duong1, 3
*Email: vuhoainam.tuaf@gmail.com

1Institute of Life Sciences, Thai Nguyen University
2Institute of Research and Development, Duy Tan University
3Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
 

Received: 9 July 2019; accepted: 27 August 2019

Abstract:

Cordyceps militaris is a type of medicinal mushroom with many precious biological effects. However, unstable formation of fruiting bodies is considered a barrier for industrial production. In this study, the mushroom cultivating conditions on agar have been investigated in order to find out the best level 1 propagation medium. The results showed that, the PDA culture medium with supplement of 10 g/l peptone provided the best growth: growth rate achieved 4.8 mm/day, and colony diameter got 9.74 cm after 20 days of cultivation. The trials on solid medium exhibited that the time of mechanical covering substrates was 9.12 days, the duration of appearance of fruiting body germs was 15.37 days, the number reached 36.51 fruiting bodies/bottle, the average length of fruiting bodies was 68.24 mm, and the biological efficiency was 12.43%.

Keywords:

Cordyceps militaris, level 1 propagation medium, mushroom, PDA

Classification number:
4.1
Lượt dowload: 0 Lượt xem: 178

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)