Thứ sáu, 28/02/2020 09:25
Số 2 năm 20201 - 5Download

Nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh tế bào gamma delta T trên bệnh nhân ung thư phổi

Nguyễn Quý Linh1*, Tạ Thành Đạt1, Lê Văn Toàn2, Trần Vân Khánh1, Hoàng Thị Mỹ Nhung3, Trần Huy Thịnh2

*Tác giả liên hệ: Email: quylinh@hmu.edu.vn

 

1Trung tâm Nghiên cứu gen - protein, Trường Đại học Y Hà Nội
2Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Hà Nội
3Bộ môn Sinh học tế bào, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Ngày nhận bài: 05/09/2019; ngày chuyển phản biện: 09/09/2019; ngày nhận phản biện: 11/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 04/11/2019

Tóm tắt:

Liệu pháp miễn dịch sử dụng tế bào lympho tự thân là một trong những liệu pháp điều trị kết hợp an toàn và khá hiệu quả cho nhiều loại ung thư hiện nay, trong đó có ung thư phổi. Mục đích của nghiên cứu là hoàn thiện quy trình tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa tế bào gamma delta T (γδT) trên bệnh nhân ung thư phổi. 10 bệnh nhân ung thư phổi được lựa chọn vào nghiên cứu, mỗi bệnh nhân được thu thập 10 ml máu, tiến hành tách chiết, nuôi cấy hoạt hóa, tăng sinh, đánh giá hoạt tính miễn dịch. Kết quả cho thấy, số lượng tế bào γ T tách từ 10 ml máu ngoại vi của bệnh nhân ung thư phổi là 1,96x104 tế bào. Sau 14 ngày nuôi cấy, số lượng tế bào lympho thu được trung bình là 2,93x108, tỷ lệ sống trung bình đạt 90%, trong đó, tế bào γδT chiếm 83,2% quần thể tế bào thu được. Tế bào γδT sau nuôi cấy thể hiện các hoạt tính miễn dịch như khả năng gây độc cho tế bào ung thư và tăng tiết các cytokine như IFNγ.

Từ khóa:

 liệu pháp miễn dịch tự thân, tế bào gamma delta T (γδT), ung thư phổi

Chỉ số phân loại:
3.1

Activation culture and proliferation of γδT cells from lung cancer patients

Quy Linh Nguyen1*, Thanh Dat Ta1, Van Toan Le2, Van Khanh Tran1, Thi My Nhung Hoang3, Huy Thinh Tran2
*Email: quylinh@hmu.edu.vn

1Center for Gene and Protein Research, Hanoi Medical University
2Department of Biochemistry, Hanoi Medical University
3Department of Cell Biology, University of Science, Vietnam National University, Hanoi
 

Received: 5 September 2019; accepted: 4 November 2019

Abstract:

Autologous γδT lymphocyte-based immunotherapy is currently an efficacious and safe treatment method for various types of cancer, including lung cancer. The study was conducted on 10 lung cancer patients, and the γδT cells were isolated, activated, proliferated, and evaluated from 10 ml of blood of each patient. The number of γδT cells isolated from 10 ml peripheral blood was 1.96x104 cells. The number of cells after 14-day culture was 2.93x108, and the cell survival rate was 90%. 83.2% of the cultured lymphocytes was γδT cells. The cultured γδT cells exhibited immune activities, such as cytotoxic activity and increased cytokine secretion.

Keywords:

autologous immunotherapy, gamma delta T (γδT) cells, lung cancer

Classification number:
3.1
Lượt dowload: 40 Lượt xem: 153

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)