Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của hàm lượng chì (Pb) trong đất đến sinh trưởng và khả năng hấp thu Pb của cây cỏ Vetiver (<i>Vetiveria zizanioides</i> L.) Tải xuống Tải xuống PDF