Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống <i>in vitro</i> cây Trầu tiên (<i>Asarum glabrum</i> Merr.) Tải xuống Tải xuống PDF