Quay trở lại chi tiết bài báo Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương Na<sub>x</sub>Fe<sub>2/3</sub>Mn<sub>1/3</sub>O<sub>2</sub> sử dụng cho pin Na-ion Tải xuống Tải xuống PDF