Quay trở lại chi tiết bài báo Một số bộ dữ liệu kiểm thử phổ biến cho phát hiện xâm nhập mạng và đặc tính phân cụm Tải xuống Tải xuống PDF