[1]
Phùng Thị Việt Bắc* và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An* 2021. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 63, 8 (tháng 8 2021). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.63(8).01-08.