[1]
Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái và Bùi Thu Quỳnh 2022. Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 64, 6 (tháng 6 2022). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.64(6).24-27.