[1]
Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà* và Thái Ngọc Trí 2022. Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 64, 9 (tháng 9 2022). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).48-53.