[1]
Nguyễn Khánh Vân*, Vũ Thị Thu Hương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Âu, Phạm Doãn Lân và Lưu Quang Minh 2022. Ảnh hưởng của phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triểncủa phôi đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò sản xuất in vitro tại Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 64, 12 (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).54-59.