[1]
Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương 2022. Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 64, 12 (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).60-64.