[1]
Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến và Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng* 2022. Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 64, 12 (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).65-68.