[1]
Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh và Hồ Lệ Thi* 2023. Mô tả đặc tính hình thái và sinh học của một số dòng lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 65, 2 (tháng 2 2023). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).33-40.