[1]
Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa và Trương Đình Hoài* 2023. Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 65, 2 (tháng 2 2023). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).41-47.