[1]
Nguyễn Phúc Cẩm Tú* 2023. Ảnh hưởng của axít acetic lên hàm lượng kim loại nặng và thành phần dinh dưỡng của thịt sò huyết (Anadara granosa). Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 65, 2 (tháng 2 2023). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).48-52.