[1]
Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương và Phí Thị Cẩm Miện 2023. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 65, 2 (tháng 2 2023). DOI:https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).66-72.