[1]
Lê Văn L.V.T. Đặng V.S.N.T.M.H.P.D. Đăng và Ngọc Diễm My, T.N.D.M. 2020. Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 62, 6 (tháng 6 2020).