[1]
Vũ Bá Thao*, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng 2020. Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý . Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 62, 6 (tháng 6 2020).