(1)
Phùng Thị Việt Bắc*; Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến Khả năng hấp phụ Khí CO của Graphene bằng tính toán Mô phỏng Lý thuyết phiếm hàm mật độ. VJST B 2021, 63.