(1)
Lưu Hoàng Yến*; Phạm Hồng Thái; Bùi Thu Quỳnh. Thành phần, phân bố các loài Ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở Khu vực Tây Bắc Việt Nam. VJST B 2022, 64.