(1)
Đinh Công Khánh; Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu; Nguyễn Phú Hoà*; Thái Ngọc Trí. Đặc điểm hình thái loài Cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển Ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. VJST B 2022, 64.