(1)
Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương. Xác định các Tham số Sinh học của 4 loài Cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu Và Chim vây vàng) phục vụ đánh Giá sức tải môi trường vùng nuôi. VJST B 2022, 64.