(1)
Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng; Trần Văn Tiến; Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. Xác định hàm lượng Protein Và Lipit Thô tổng số ở một số giống đậu tương. VJST B 2022, 64.