(1)
Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh; Hồ Lệ Thi*. Mô Tả đặc tính hình thái Và Sinh học của một số dòng Lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. VJST B 2023, 65.