(1)
Đoàn Thị Nhinh; Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Thị Hương Giang; Kim Văn Vạn; Đặng Thị Lụa; Trương Đình Hoài*. Nghiên cứu phân lập Và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh Trên Cá Rô Phi (Oreochromis Spp.) tại miền Bắc, Việt Nam. VJST B 2023, 65.