(1)
Nguyễn Phúc Cẩm Tú*. Ảnh hưởng của axít Acetic Lên hàm lượng Kim loại nặng Và thành phần Dinh dưỡng của thịt Sò huyết (Anadara granosa). VJST B 2023, 65.