(1)
Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh; Vũ Văn Liết. Chọn lọc các tổ hợp Lai Ngô nếp tím ưu Tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam. VJST B 2023, 65.