(1)
Trần Hiếu; Trương Hoài Phong, Nguyễn Thị Như Mai, Hoàng Đắc Khải, Hoàng Thanh Tùng, Đỗ Mạnh Cường, Vũ Quốc Luận; Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Bá Nam, Hoàng Thị Như Phương; Bùi Văn Thế Vinh*; Dương Tấn Nhựt*. Tạo chồi in vitro Sạch Virus cây Chanh dây bằng kỹ thuật nuôi cấy Mô phân Sinh đỉnh. VJST B 2023, 65.