(1)
Nguyễn Đức Bách*; Phạm Tài Minh; Vũ Lê Diệu Hương; Phí Thị Cẩm Miện. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans Trong hệ thống Quang Sinh vận hành bằng Khí. VJST B 2023, 65.