(1)
Lê Văn L. V. T. Đặng V. S. N. T. M. H. P. D. Đăng; Ngọc Diễm My, T. N. D. M. Thành phần loài Và phân bố của các loài Cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. VJST B 2020, 62.