Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, & Bùi Thu Quỳnh. (2022). Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(6). https://doi.org/10.31276/VJST.64(6).24-27