Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, & Thái Ngọc Trí. (2022). Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).48-53