Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, & Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. (2022). Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).65-68