Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, & Vũ Văn Liết. (2023). Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).53-60