Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, & Phí Thị Cẩm Miện. (2023). Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).66-72