Lê Văn L. V. T. Đặng V. S. N. T. M. H. P. D. Đăng, & Ngọc Diễm My, T. N. D. M. (2020). Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/30