PHÙNG THỊ VIỆT BẮC*; PHẠM BÁ LỊCH, ĐINH VĂN AN*. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 63, n. 8, 2021. DOI: 10.31276/VJST.63(8).01-08. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1050. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.