LƯU HOÀNG YẾN*; PHẠM HỒNG THÁI; BÙI THU QUỲNH. Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 64, n. 6, 2022. DOI: 10.31276/VJST.64(6).24-27. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1285. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.