TRẦN THẾ MƯU*, PHAN MINH QUÝ, NGUYỄN ĐỨC TUẤN, PHẠM VĂN THÌN, TRẦN THỊ MAI HƯƠNG. Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 64, n. 12, 2022. DOI: 10.31276/VJST.64(12).60-64. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1929. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.