NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỒNG THANH LIÊM, VIÊN PHÚC ĐẠT, NGUYỄN VĂN TUẤN ANH; HỒ LỆ THI*. Mô tả đặc tính hình thái và sinh học của một số dòng lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).33-40. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2178. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.