ĐOÀN THỊ NHINH; TRẦN THỊ TRINH, ĐẶNG THỊ HÓA, NGUYỄN NGỌC TUẤN; NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG; KIM VĂN VẠN; ĐẶNG THỊ LỤA; TRƯƠNG ĐÌNH HOÀI*. Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).41-47. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2179. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.