NGUYỄN PHÚC CẨM TÚ*. Ảnh hưởng của axít acetic lên hàm lượng kim loại nặng và thành phần dinh dưỡng của thịt sò huyết (Anadara granosa). Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).48-52. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2180. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.