PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN TRUNG ĐỨC*, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH; VŨ VĂN LIẾT. Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).53-60. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2181. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.