TRẦN HIẾU; TRƯƠNG HOÀI PHONG, NGUYỄN THỊ NHƯ MAI, HOÀNG ĐẮC KHẢI, HOÀNG THANH TÙNG, ĐỖ MẠNH CƯỜNG, VŨ QUỐC LUẬN; LÊ NGỌC TRIỆU, NGUYỄN BÁ NAM, HOÀNG THỊ NHƯ PHƯƠNG; BÙI VĂN THẾ VINH*; DƯƠNG TẤN NHỰT*. Tạo chồi in vitro sạch virus cây chanh dây bằng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).61-65. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2182. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.