NGUYỄN ĐỨC BÁCH*; PHẠM TÀI MINH; VŨ LÊ DIỆU HƯƠNG; PHÍ THỊ CẨM MIỆN. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, [S. l.], v. 65, n. 2, 2023. DOI: 10.31276/VJST.65(2).66-72. Disponível em: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2183. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.