Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, và Bùi Thu Quỳnh. 2022. “Thành phần, phân bố các loài Ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở Khu vực Tây Bắc Việt Nam”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 64 (6). https://doi.org/10.31276/VJST.64(6).24-27.